فارکس

آشنایی با دستورات خرید و فروش در فارکس

جمع بندی نهایی:

آشنایی با دستورات شرطی در معاملات

در خرید و فروش ما چهار دستور شرطی (فراچارت: Pending Order) داریم. کاربرد دستورات شرطی مواقعی است که شما قصد ندارید سرخط (منظور قیمت جاری و کنونی) معامله کنید. دستورات شرطی خود نوعی هنر معامله حساب میشوند چرا که با مفاهیم حمایت ( Support )، مقاومت ( Resistance ) و شکست ها (Break out) که اصلی ترین اجزاء تحلیل تکنیکال هستند گره خورده اند.

! توصیه می کنیم قبل از ادامه این مبحث نگاهی به این لینک داشته باشید تا با مفهوم خرید و فروش کاملا آشنا شوید.

چهار دستور شرطی:

● بای لیمیت (Buy Limit): در این روش معامله گر دستور سفارش خرید را پایین تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند چرا که نظرش این است که قیمت کنونی بالاست و قصد دارد در قیمت پایین تری وارد معامله خرید شود. در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و قصد خرید در محدوده حمایتی آشنایی با دستورات خرید و فروش در فارکس آشنایی با دستورات خرید و فروش در فارکس را دارد.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به خرید کند چون این نقطه را در محدوده حمایتی می بیند. (می خریم اگر قیمت ریزش کند به عددی که ما تعیین می کنیم)

بای لیمیت

● سل لیمیت (Sell Limit): در این روش معامله گر دستور سفارش فروش را بالاتر تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند چرا که نظرش این است که قیمت کنونی می تواند بالاتر برود لذا می خواهد در قیمت بالاتری وارد معامله فروش شود. در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد فروش در محدوده مقاومتی را دارد.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به فروش کند چون این نقطه را در محدوده مقاومتی می بیند.(می فروشیم اگر قیمت افزایش پیدا کند به عددی که ما تعیین می کنیم)

سل لیمیت

● بای استاپ (Buy Stop): در این روش معامله گر دستور سفارش خرید را بالاتر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند. معامله گر با این دیدگاه قصد خرید دارد که قیمت مقاومت را بشکند(فراچارت: بریک اوت Break out). در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد خرید دارد اگر قیمت بتواند از سطح مقاومتی عبور کند.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به خرید کند اگر قیمت بتواند از سطح مقاومتی فرار کند.(می خریم اگر قیمت از عددی که ما تعیین کردیم صعود کند)

بای استاپ

● سل استاپ (Sell Stop): در این روش معامله گر دستور سفارش فروش را پایین تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند. معامله گر با این دیدگاه قصد فروش دارد اگر قیمت بتواند حمایت را بشکند (فراچارت: بریک اوت Break out). در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و قصد فروش دارد اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی عبور کند.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به فروش کند اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی فرار کند.(می فروشیم اگر قیمت از عددی که ما تعیین کردیم ریزش کند)

سل استاپ

جمع بندی نهایی:

دستورات لیمیتی یعنی Buy Limit و Sell Limit خرید و فروش های شرطی هستند که با فلسفه معامله بر اساس نقاط بازگشتی روی باندهای حمایتی و مقاومتی به منظور شکار موقعیت های برگشتی (فراچارت: reversal: ریورسال) انجام می شوند و دستوری استاپی یعنی Sell Stop و Buy آشنایی با دستورات خرید و فروش در فارکس Stop خرید و فروش های شرطی هستند که با فلسفه معامله در جهت روند و شکست باندهای حمایتی و مقاومتی قیمت انجام می شوند.

استفاده از این دستورات کاملا به نظر شخصی معامله گر و سیستم معاملاتی او بستکی دارد و هیچ کدام بر دیگری ارجحیتی ندارند.

آشنایی با دستورات شرطی در معاملات

آشنایی با دستورات شرطی در معاملات

چهار فرمان شرطی : ● بای لیمیت ( Buy Limit ) : در‌این روش خرید و فروش گر امر پیشنهاد خرید را تحت خیس از بها سرازیر در سیستم ثبت مینماید به دلیل آن که نظرش این است که بها کنونی بالاست و قصد داراست در ارزش ذیل تری وارد خرید و فروش خرید […]

آشنایی با دستورات شرطی در معاملات


چهار فرمان شرطی : ● بای لیمیت ( Buy Limit ) : در‌این روش خرید و فروش گر امر پیشنهاد خرید را تحت خیس از بها سرازیر در سیستم ثبت مینماید به دلیل آن که نظرش این است که بها کنونی بالاست و قصد داراست در ارزش ذیل تری وارد خرید و فروش خرید شود . اصولا داد و ستد گر بر پایه ی گونه معاملاتی خویش برای بها حمایتی در حیث می‌گیرد و قصد خرید در محدوده حمایتی را دارااست . در تصویر پایین ارزش سرازیر در نقطه ( A ) می‌باشد و داد و ستد گر قصد داراست در نقطه ( B ) مبادرت به خرید نماید زیرا این نقطه را در محدوده حمایتی می بیند . ( میخریم در حالتی‌که بها ریزش نماید به عددی که ما انتخاب میکنیم ) بای لیمیت ● سل لیمیت ( Sell Limit ) : در‌این روش خرید و فروش گر امر توصیه فروش را فراتر خیس از بها سرازیر در سیستم ثبت می‌کند به دلیل آنکه نظرش این است که بها کنونی قادر است فراتر برود لذا می‌خواهد در ارزش بالاتری وارد خرید و فروش فروش شود . اساسا خرید و فروش گر مبنی بر جور معاملاتی خویش برای بها مقاومتی در لحاظ می‌گیرد و قصد فروش در محدوده مقاومتی را داراست . در تصویر ذیل بها روان در نقطه ( A ) هست و خرید و فروش گر قصد داراست در نقطه ( B ) مبادرت به فروش نماید زیرا این نقطه را در محدوده مقاومتی می بیند . ( می‌فروشیم در حالتی که ارزش ارتقاء پیدا نماید آشنایی با دستورات خرید و فروش در فارکس به عددی که ما گزینش می‌کنیم )


آشنایی با دستورات شرطی در معاملات

سل لیمیت ● بای استاپ ( Buy Stop ) : در‌این روش خرید و فروش گر فرمان توصیه خرید را فراتر از ارزش روان در سیستم ثبت می نماید . داد و ستد گر با این بینش قصد خرید داراست که بها مقاومت را بشکند ( فراچارت : بریک اوت Break out ) . اصولا خرید و فروش گر مبنی بر نوع معاملاتی خویش برای ارزش مقاومتی در حیث می‌گیرد و قصد خرید دارااست درصورتی که بها بتواند از تراز مقاومتی عبور نماید . در تصویر ذیل بها روان در نقطه ( A ) هست و خرید و فروش گر قصد دارااست در نقطه ( B ) مبادرت به خرید نماید درصورتی که بها بتواند از تراز مقاومتی گریز نماید . ( میخریم در صورتی بها از عددی که ما گزینش کردیم صعود نماید ) بای استاپ ● سل استاپ ( Sell Stop ) : درین روش خرید و فروش گر فرمان پیشنهاد فروش را ذیل خیس از ارزش سرازیر در سیستم ثبت می کند . داد و ستد گر با این نگرش قصد فروش دارااست در‌صورتی‌که بها بتواند حمایت را بشکند ( فراچارت : بریک اوت Break out ) . اصولا داد و ستد گر مبنی بر گونه معاملاتی خویش برای ارزش حمایتی در حیث می گیرد و قصد فروش دارااست درصورتی که ارزش بتواند از آشنایی با دستورات خرید و فروش در فارکس تراز حمایتی عبور نماید . در تصویر پایین ارزش سرازیر در نقطه ( A ) می‌باشد و خرید و فروش گر قصد دارااست در نقطه ( B ) مبادرت به فروش نماید در شرایطی‌که بها بتواند از تراز حمایتی گریزو فرار نماید . ( میفروشیم در صورتی بها از عددی که ما انتخاب کردیم ریزش نماید ) سل استاپجمع بندی پایانی : دستورها لیمیتی یعنی Buy Limit و Sell Limit خرید و فروش های شرطی می باشند که با فلسفه خرید و فروش مبنی بر نقاط بازگشتی روی باندهای حمایتی و مقاوتی به مراد شکار حالت های برگشتی ( فراچارت : reversal : ریورسال ) انجام می‌شوند و دستوری استاپی یعنی Sell Stop و Buy Stop خرید و فروش های شرطی میباشند که با فلسفه داد و ستد در جهت ناکامی باندهای حمایتی و مقاوتی ارزش انجام میشوند . به کار گیری از این امرها تماما به لحاظ فردی آشنایی با دستورات خرید و فروش در فارکس خرید و فروش گر و سیستم معاملاتی وی بستکی داراست و هیچ کدام بر دیگری ارجحیتی ندارند .

درس دوم – بخش ۹ – انواع دستورات و کاربرد آنها – ویدئو

انواع دستورات شروع یا خاتمه معاملات چیست؟
Market Order و Pending Order چه تفاوتی دارند؟
انواع دستورات و تعریف دستورات Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop را در این ویدئو مشاهده نمایید.

جهت کسب اطلاع در خصوص نحوه دریافت کامل دوره جامع آموزشی و سایر ویدئوها اینجا کلیک کنید .

مشاهده درس در یوتیوب

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا